IR

Iran

Islamic Republic in Western Asia

  • Islamic Republic of Iran 
  •  Persia 
  •  ir 
  •  Islamic Rep. Iran 
  •  🇮🇷 
  •  Republic of Iran

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Iran

https://m.wikidata.org/wiki/Q794

Persian language

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persian_language

Portal:Iran

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Iran

Category:Iran

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Iran

List of largest cities of Iran

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities_of_Iran

List of cities in Iran by province

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Iran_by_province

Category:Cities in Iran

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Cities_in_Iran

Category:Populated places in Iran

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Populated_places_in_Iran

Category:Wikipedia categories named after populated places in Iran

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Wikipedia_categories_named_after_populated_places_in_Iran

Tehran

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tehran

Category:Tehran

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Tehran